ព័ត៌មាន ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស ថ្មីៗ.........

|  2  |  3  |  4  |  5  |  ទាំងអស់

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីទិវាអាស៊ានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ​ និងទិវាអន្តរជាតិកាត់បន្ថយ គ្រោះមហន្តរាយ​ ឆ្នាំ២០១៥

ទិវាអាស៊ានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ​ ត្រូវបានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដំបូង នៅថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ នៅរាជធានីភ្នំពេញ កំណត់ថ្ងៃស្របជាមួយ ទិវាអន្តរជាតិកាត់បន្ថយគ្រោះ មហន្តរាយ គឺថ្ងៃពុធ សប្តាហ៍ទី០២ ខែតុលា រៀងរាល់ឆ្នាំ ត្រូវប្រារព្ធនេះ ..........